fbpx

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs świąteczny – Wygraj patelnię od AMT!”

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Konkurs świąteczny – Wygraj patelnię od AMT!” (dalej: „Konkurs”) jest Innotec sp. z o.o. z siedzibą w Reczu, ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000311517, NIP: 594-15-74-888, REGON: 320544235 (dalej: „Organizator”).
 2. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa i przebiegu Konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bestpan.pl, poprzez link zamieszczony w poście konkursowym na Facebooku oraz Instagramie.
 3. Konkurs trwa w dniach od 9 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2020 r. włącznie (dalej: „Okres obowiązywania Konkursu”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być podmiot spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnik Konkursu”).
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany m.in. za pośrednictwem Facebooka oraz Instagrama, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Facebookiem i Instagramem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestnika w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Facebookowi czy Instagramowi. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że wyraża on zgodę na zwolnienie Facebooka i Instagrama z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

2. Kryteria uczestnictwa w Konkursie i przebieg Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, które w czasie przystąpienia do udziału w Konkursie mają ukończone 18 lat oraz które posiadają pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs jest skierowany wyłącznie do osób, mieszkających na terenie Polski.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora ani żadnej firmy stowarzyszonej z Organizatorem (ani członkowie ich rodzin, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz powinowactwa włącznie), ani żadne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni związane z organizacją konkursu.
 4. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi mieć dostęp do połączenia z Internetem na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, a także do przeglądarki internetowej. Ponadto aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi mieć dostęp do aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail) oraz w przypadku osób dokonujących zgłoszenia poprzez Facebooka bądź Instagrama – aktywnego konta na Facebooku bądź Instagramie, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem Facebooka bądź Instagrama.
 7. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
  1. Posiadać aktywne konto na Facebooku i/lub Instagramie.
  2. Poprawnie wykonać zadanie konkursowe, opisane w punkcie poniżej.
 8. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu najciekawszej, najbardziej kreatywnej oraz oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe:
  1. Na Facebooku: wejdź na stronę bestpan.pl, wybierz dowolne naczynie z naszej oferty i opisz krótko w ciekawy, kreatywny sposób, jaką potrawę na święta mógłbyś w nim przygotować.
  2. Na Instagramie: wykonaj świąteczne zdjęcie kulinarne, opublikuj je na swoim profilu i oznacz profil “bestpan_polska” na zdjęciu oraz w treści posta.
 9. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe powinno nastąpić do dnia 13 grudnia 2020 włącznie.
 10. Rozwiązanie zadania konkursowego przez Uczestnika i jego nadesłanie do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że odpowiedź udzielona przez niego na pytanie konkursowe została przez niego wytworzona samodzielnie i przysługują mu związku z powyższych wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zgłoszenia i odpowiedzi na pytanie konkursowe. Ponadto Uczestnik, z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe, udziela Organizatorowi przenoszalnej licencji do korzystania z przedmiotów prawa własności intelektualnej zawartych w powyższym zgłoszeniu oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe, na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu.
 11. Spośród wszystkich zgłoszeń oraz udzielonych przez Uczestników odpowiedzi na pytanie konkursowe Organizator wybierze 3 zwycięzców na Facebooku i 3 zwycięzców na Instagramie (dalej: „Zwycięzcy”). Zwycięzcy zostaną wybrani przez komisją konkursową składającą się z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora, która dokona wyboru najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi.
 12. Organizator poinformują Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem komentarza pod wykonanym Zadaniem Konkursowym, w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Po otrzymaniu informacji wybrani Zwycięzcy będą mieć 2 dni robocze, aby opowiedzieć na wiadomość oraz podać ewentualne dodatkowe dane wymagane do otrzymania Nagrody. W przypadku braku odpowiedzi Organizator będzie mieć prawo do wyboru nowego Zwycięzcy.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyznania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym w przypadku braku możliwości powiadomienia Uczestnika o wygraniu Konkursu – z uwagi na podanie błędnych bądź niekompletnych danych, braku kontaktu ze strony Uczestnika w odpowiedzi na informację od Organizatora, o której mowa w punkcie 2.11. powyżej.
 14. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej mu nagrody.

3. Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest patelnia do smażenia AMT nr 528 o wartości 200 zł brutto każda.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na żadne inne nagrody rzeczowe ani ekwiwalent pieniężny.

4. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, niekompletność lub uszkodzenie zgłoszeń Uczestników z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak wszelkiego rodzaju zakłócenia dotyczące oprogramowania, urządzenia, sieci czy połączenia internetowego, z których korzysta Uczestnik.
 2. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność. Błędy w druku, błędy w pisowni i inne błędy nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Organizatora, ani do pociągnięcia go do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników

 1. Dane osobowe gromadzone na cele Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („RODO”).
 2. Na potrzeby Programu Organizator będzie administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika podczas uczestnictwa w Konkursie, w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu.
 3. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 5.2 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz w przypadku Zwycięzców Konkursu: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych).
 5. Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, do wzięcia udziału w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie,, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do obsługi strony internetowej www.bestpan.pl oraz w przypadku Zwycięzców Konkursu firmom kurierskim.
 7. Wybrane odpowiedzi konkursowe zostaną również umieszczone na profilu Organizatora w portalu Facebook i/lub Instagram, jednak w zakresie niepozwalającym na ich przypisanie do konkretnych Uczestników.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.
 9. Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
  1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przeniesienia danych osobowych;
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie
   odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że działania Organizatora naruszają prawa Uczestników.
 10. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: a.kiergielewicz@gastroguss.de.

6. Skargi i reklamacje

 1. Wszelkie skargi, pytania, reklamacje i/lub uwagi można przesyłać do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: a.kiergielewicz@gastroguss.de lub listem poleconym na adres: Innotec sp. z o.o., ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację, oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na otrzymane skargi, pytania i/lub uwagi, a także rozpatrzy zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

7. Prawa autorskie

 1. Uczestnik, z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe, udziela Organizatorowi przenoszalnej licencji do korzystania z przedmiotów prawa własności intelektualnej zawartych w powyższym zgłoszeniu oraz odpowiedzi, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, wprowadzenie do obrotu, wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych
  (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie wypowiedzią (zgodą na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 3. Na mocy licencji, o której mowa powyżej, Organizator uprawniony jest do wykorzystania wypowiedzi Uczestnika w dowolny sposób oraz może wypowiedź przetworzyć, zmienić, opracować, rozpowszechnić w całości lub w części, w szczególności w celu promocji lub reklamy.
 4. Organizator upoważniony jest do korzystania z wypowiedzi w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika oraz bez oznaczania wypowiedzi imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 5. Licencja, o której mowa powyżej zostaje udzielona na okres 10 lat.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bestpan.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.bestpan.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: a.kiergielewicz@gastroguss.de.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Treść regulaminu do druku.

Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.