fbpx

Regulamin sklepu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie: www.bestpan.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawcą jest spółka jest Innotec sp. z o.o. z siedzibą w Reczu, ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, wpisana do Rejestru PrzedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311517, NIP: 594-15-74-888, REGON: 320544235.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, określający zasady rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu oraz zasady dokonywania i realizacji zamówień (zawierania umów sprzedaży) za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie: www.bestpan.pl,
 2. Sprzedawca – spółka Innotec sp. z o.o. z siedzibą w Reczu, ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000311517, NIP: 594-15-74-888, REGON: 320544235,
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej www.bestpan.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie zakupów poprzez Internet,
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu,
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, za pomocą którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
 8. Produkt (Produkty) –towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
 9. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta na stronie Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem Produktów, ich ilości oraz wyborem formy dostawy i płatności.

§3

Oferta Sklepu

 1. Przedmiotem zawartych umów sprzedaży są Produkty zaprezentowane na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie dostępne na stronie Produkty są fabrycznie nowe, pełnowartościowe i wolne od wad.
 3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz uzyskanie informacji o ich wyglądzie i właściwościach. Wygląd Produktu na zdjęciach może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu wydawanego Klientowi. Różnice takie mogą wynikać np. z parametrów urządzenia, na którym wyświetlana jest strona Sklepu.
 4. Treści zwarte na stronie Sklepu (w tym zdjęcia, inne elementy graficzne, opisy Produktów) mogą podlegać ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 5. Wszystkie ceny Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

§4

Wymogi techniczne

 1. Aby móc korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać dostępne Produkty oraz dokonywać zakupu Produktów, Użytkownik powinien mieć dostęp do:
  1. urządzenia (komputera, smartphone’a, tabletu itp.) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej,
  2. aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail).

§5

Zawarcie umowy sprzedaży, założenie Konta

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest zarówno dla osób zarejestrowanych i posiadających Konto, jak również dla osób, które nie są zarejestrowane i nie posiadają Konta.
 2. Rejestracja Konta odbywa się za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu na stronie Sklepu formularza rejestracyjnego, w treści którego podawane są następujące dane:
  1. w przypadku konsumentów – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail,
  2. w przypadku pozostałych osób – nazwa firmy, adres prowadzonej działalności, adres wysyłki (jeżeli jest inny niż adres prowadzonej działalności), NIP, REGON, numer telefonu, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres e-mail.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w treści formularza rejestracyjnego.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, na podany w formularzu adres e-mail wysłany zostanie mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. W treści maila przesłane również zostanie wygenerowane automatycznie hasło. W celu aktywowania Konta konieczne będzie kliknięcie przez Użytkownika na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail oraz wprowadzenie wskazanego w treści maila hasła. Hasło znane jest tylko Użytkownikowi. Użytkownik może w każdej chwili, po utworzeniu Konta, dokonać zmiany hasła w ustawieniach Konta, przy czym hasło musi spełniać wymogi co do jego siły.
 5. Logowanie do Konta możliwe jest poprzez podanie w polu „Zaloguj” loginu, tj. adresu e-mail oraz hasła.
 6. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne. Użytkownik może w każdej chwili, bezpłatnie i bez podania przyczyny usunąć Konto. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do obsługi procesu reklamacji i ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.
 7. W celu dokonania Zamówienia przez Klienta posiadającego Konto, konieczne jest zalogowanie się do Konta, a następnie dokonanie wyboru Produktu poprzez zaznaczenie opcji „Dodaj do koszyka”, zaś po przejściu do „Koszyka” dokonanie wyboru sposobu wysyłki Produktu, kliknięcie okienka „Zamawiam i płacę”, a następnie dokonanie wyboru formy płatności i opłacenie Zamówienia.
 8. W celu dokonania zamówienia przez Klienta nieposiadającego Konta, konieczne jest dokonanie wyboru Produktu poprzez zaznaczenie opcji „Dodaj do koszyka”, zaś po przejściu do „Koszyka” podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (wskazanych w pkt. 2 powyżej), dokonanie wyboru sposobu wysyłki Produktu, kliknięcie okienka „Zamawiam i płacę”, a następnie dokonanie wyboru formy płatności i opłacenie Zamówienia.

§6

Wysyłka Produktów

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z następujących opcji wysyłki Produktu podczas składania Zamówienia:
  1. Paczkomaty Inpost – 10,95 zł, 11,65 zł albo 12,65 zł, gdzie cenna uzależniona jest od wielkości zamówienia i zostanie wybrana automatycznie,
  2. Kurier Inpost Standard – 14,50 zł.
 3. Wysyłka Produktów następuje w ciągu 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że co innego będzie wynikać z komunikatu umieszczonego na stronie Sklepu.
 4. Podczas odbierania Produktu Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na jego stan. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się, aby jej nie przyjmować bądź sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki w obecności pracownika przewoźnika. O powyższym Klient powinien jak najszybciej poinformować również Sklep.

§7

Dostępne metody płatności

Klient ma możliwość skorzystania z następujących metod płatności za Produkty podczas składania zamówienia:

 1. płatność elektroniczna za pomocą systemu Przelewy24.

§8

Promocje, kody rabatowe

 1. W ramach organizowanych przez Sprzedawcę kampanii promocyjnych, możliwe jest skorzystanie podczas zamawiania Produktów z kodów rabatowych.
 2. Kody rabatowe mogą być wykorzystane tylko w okresie ich ważności, przy czym z kampanii promocyjnych mogą być wyłączone określone Produkty.
 3. Kody rabatowe uprawniające do uzyskania określonej zniżki na Produkty mogą być wykorzystane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania Zamówienia, poprzez wpisanie kodu w odpowiednie pole formularza.
 4. W przypadku dokonania zwrotu Produktu, wartość zniżki uzyskanej w związku z wykorzystaniem kodu rabatowego nie podlega zwrotowi.

§9

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży biegnie od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Klienta bądź wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem przez Konsumenta oświadczania o odstąpieniu od umowy.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 3. O odstąpieniu od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedawcę listownie na adres: Innotec Sp. z.o.o, Kolejowa 48, 73-210 Recz bądź mailowo na adres: zwroty@bestpan.pl.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu na rzecz Konsumenta wszystkich otrzymanych płatności, w tych kosztów dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie wskażę inną formę zwrotu płatności.
 6. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, dostarczyć kupiony Produkt na adres wskazany w liście przewozowym (tj. ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz). Koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu bądź do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§10

Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Oferowane Produkty są wolne od wad, w związku z czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów (tzw. rękojmia za wady) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi bądź wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 2. Reklamacje mogą być składane przez Klientów:
  1. pisemnie na adres: ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz,
  2. mailowo na adres: reklamacje@bestpan.pl.
 3. W treści reklamacji Klient powinien wskazać:
  1. Produkt, który jest reklamowany, opis ujawnionej wady, datę i okoliczności ujawnienia wady, dane Klienta niezbędne do rozpoznania reklamacji, w szczególności podanie danych kontaktowych niezbędnych do poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,
  2. żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, tj. wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny bądź odstąpienie od umowy sprzedaży, przy czym uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje, jeżeli wada jest istotna.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca jest uprawniony do wymiany Produktu na nowy wolny od wad, bądź do usunięcia wady Produktu, co powinno nastąpić niezwłocznie i bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę bądź Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zbadanie Produktu, Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy do dostarczenia Produktu na adres: ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz.
 8. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, Produkty objęte są również gwarancją udzieloną przez producenta, której okres oraz warunki wskazane są w karcie gwarancyjnej załączonej do Produktów.

§11

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu powinny być kierowane na adres e-mail: pomoc@bestpan.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację, oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje osobę zgłaszającą reklamację drogą mailową na wskazany przez tę osobę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania takiego adresu, na adres z którego została wysłana reklamacja.

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które mają charakter dobrowolny. Poniżej wskazane zostały przykładowe możliwości:
  1. zwrócenie się przez Konsumenta do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a Przedsiębiorcą – w trybie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
  2. zwrócenie się przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu dotyczącego zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej – w trybie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie przez Konsumenta z platformy do internetowego rozstrzygania sporu dotyczącego zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży (platforma ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§13

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę, będącego zarazem administratorem danych osobowych Klientów, w celu realizacji składanych przez Klientów Zamówień, wykonania zawartych umów sprzedaży, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, wypełnienia ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, a także w celu rozpatrywaniu reklamacji oraz dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami.
 2. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może uniemożliwić Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klientów zakupów w Sklepie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej www.bestpan.pl.

§14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami, niezależnie od możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych możliwości rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2020 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sprzedawca:

Innotec sp. z o.o.

ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaż następujących Produktów:

……………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania Produktu:

……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………

Data:

…………………

Podpis konsumenta:

…………………………………

Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.